بازدید استاندار محترم آذربایجان غربی از غرفه الماس تراشان کیمیاگر
بازدید جناب آقای سعادت استاندارمحترم آذربایجان غربی به همراه مدیرکل فنی و حرفه ای استان از غرفه الماس تراشان کیمیاگر- دهه فجر - زمستان 93

بازدید استاندار محترم و توضیحات مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی در خصوص استانداردهای گوهرتراشی
تاکید مدیرکل فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی بر لزوم گسترش مهارت گوهرتراشی با توجه به ظرفیتهای معادن استان

بازدید استاندار محترم استان آذربایجان غربی از توانمندیهای الماس تراشان کیمیاگر
دهه فجر -زمستان 93 -مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ارومیه

توضیحات مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی در خصوص تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
استان آذربایجان غربی یکی از استانهای فعال در زمینه گسترش آموزش های مهارتی گوهرتراشی و ساخت جواهرات در کشور میباشد که مجتمع آموزشی خوارزمی نیز نقش بسزایی در این خصوص ایجاد میکند