دستگاه اتوماتیک تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
دستگاه اتوماتیکی پیشرفته با قابلیت تولید روزانه 2000 قطعه سنگ به اشکال مختلف -با پمپ روغن اتوماتیک