بازدید ریئس جمهور آقای دکتر روحانی از غرفه گوهر تراشی الماس تراشان کیمیاگر
انتخاب کارگاه آموزشی الماس تراشان کیمیاگر بعنوان منتخب آموزشگاههای گوهرتراشی ایران در جشن رمضان

دیدار دکتر روحانی از غرفه الماس تراشان کیمیاگر
اهداء انگشتر عقیق یمانی به شخص رئیس جمهور دکتر روحانی