دیدار مسئولین از کارگاه تراش سنگهای قیمتی
آموزش تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی الماس تراشان کیمیاگر

دیدار مسئولین از کارگاه گوهرتراشی الماس تراشان کیمیاگر
آموزش تخصصی تراش سنگهای قیمتی

دیدار مسئولین عالی رتبه از کارگاههای گوهرتراشی
آموزش گوهرتراشی با سیلاس سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی