دستگاه پولیش مدور گوهرتراشی
دستگاه اتوماتیک پولیش و جلای سنگهای قیمتی با بدنه مسی و مواد آلمانی و موتور آلمانی و با انواع پودرها و مش های متفاوت