نمایشگاه آموزشی گوهرتراشی -ارومیه
نمایشگاه توتنمندی های کارآموزان الماس تراشان کیمیاگر

دانشگاه ارومیه - نمایشگاه گوهرتراشی
برپایی نمایشگاه گوهرتراشی کارآموزان الماس تراشان کیمیاگر ارومیه

دانشگاه نازلو ارومیه - نمایشگاه جواهرات الماس تراشان کیمیاگر
نمایشگاه گوهرتراشی مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای آزاد خوارزمی

بازدید مدیرکل محترم کمیته امداد امام خمینی (ره)از غرفه الماس تراشان کیمیاگر
نمایشگاه گوهرتراشی ارومیه

سنگهای راف آموزشی الماس تراشان کیمیاگر
نمایشگاه گوهرتراشی ارومیه

نمایشگاه کاری ورک شاپ الماس تراشان کیمیاگر
آموزش تضمینی گوهرتراشی با الماس تراشان کیمیاگر

آموزش زنده گوهرتراشی از الماس تراشان کیمیاگر
گوهرتراشی تنها با الماس تراشان کیمیاگر

نمونه کار گوهرتراشی کارآموزان الماس تراشان کیمیاگر
نمایشگاه گوهرتراشی ارومیه

نمونه کار گوهرتراشی - کلاسهای آموزشی الماس تراشان کیمیاگر
نمایشگاه آموزشی گوهرتراشی

استاندارد فنی و حرفه ای گوهرتراش دامله و زاویه
نمونه محصولات گوهرتراشان کیمیاگر

نمونه محصولات تولید شده کارآموزان الماس تراشان کیمیاگر
گوهرتراشی فقط با مجتمع فنی و حرفه ای آزاد خوارزمی در شهرستان ارومیه

برگزاری نمایشگاه های گوهرتراشی استان آذربایجان غربی
گوهرتراشان الماس تراشان کیمیاگر

آموزش گوهرتراشی
نمونه محصولات گوهرتراشی دامله و زاویه

کار با پیشرفته ترین دستگاه گوهرتراشی زاویه موجود در دنیا
الماس تراشان کیمیاگر و آموزش با پیشرفته ترین دستگاهها